CONCURS POST ÎNGRIJITOARE

ANUNȚ

CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ A UNUI POST VACANT DE ÎNGRIJITOR ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE „AUREL DECEI” GURA RÂULUI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL DECEI” GURA RÂULUI, organizează conform HG 1336/28.10.2022, concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de

ÎNGRIJITOARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL DECEI” GURA RÂULUI

 • Nivel de pregătire: STUDII GENERALE SAU MEDII

 • Normă întreagă, cu un program normal de lucru de 8h/zi


Candidații trebuie să îndeplinească următoarele CONDIŢII GENERALE:

 • cetăţenia română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 • vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • capacitate deplină de exerciţiu;

 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE:

 • studii generale sau medii;

 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilă și corectă;

 • să cunoască și să poată identifica materialele de bază necesare în activitatea de curățenie;

 • știe să folosească ustensilele de lucru precum și produsele de curățenie;

 • să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie;

 • nu necesită vechime;

 • efectuează și alte sarcini trasate de conducere;

 • abilități de relaționare/ comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

 • abilități de muncă în echipă;

 • răspunde de starea de curățenie și igiena în sectorul repartizat;

 • cunoștințe în domeniul Sănătății, Securității în Muncă și PSI.


ETAPE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT:

a) Selecția dosarelor;

b) Probă scrisă;

c) Probă practică;

d) Interviu.

Se vor prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Proba practică este eliminatorie, punctajul minim fiind de 50 puncte.

DATA, ORA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

 1. În data de 07 decembrie 2022, ora 9,00, la sediul Școlii Gimnaziale „Aurel Decei” Gura Râului PROBA SCRISĂ;

 2. În data de 07 decembrie 2022, ora 12,30, la sediul Școlii Gimnaziale „Aurel Decei” Gura Râului PROBA PRACTICĂ, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă;

 3. În data de 07 decembrie 2022, ora 13,30, în cadrul Școlii Gimnaziale ”Aurel Decei” Gura Râului INTERVIUL, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba practică.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 28 noiembrie 2022 - 05 decembrie 2022, între orele 9,00-12,00 la Secretariatul Școlii Gimnaziale ”Aurel Decei” Gura Râului, şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;

b) certificat de naștere (copie și original);

c) copia actului de identitate (copie și original);

d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

e) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

f) cazier judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale;

g) adeverinţă medicală (apt pentru muncă);

h) certificat de integritate comportamentală;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

INFORMAȚII LA SECRETARIATUL UNITĂȚII, tel. 0269 572104