Regulament

 1. Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nicio activitate din  şcoală nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.
 2. Elevii au dreptul să aleagă parcursul şcolar corespunzător interesului lor făcând din timp opţiunea din oferta şcolii pentru orele opţionale.
 3. Elevii pot utiliza gratuit sub îndrumarea cadrelor didactice, pe durata studiilor,  baza materială şi didactică de care dispune şcoala .
 4. Elevii pot fi sprijiniţi material, cu precădere cei ce obţin rezultate foarte bune la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive precum şi cei cu situaţie materială precară.
 5. Elevii beneficiază în timpul şcolarizării de asistenţă medicală şi psihopedagogică  gratuită.
 6. Elevii au dreptul la bilete cu preţuri reduse la spectacole manifestări sportive şi transport în comun.
 7. Elevii din învăţământul de stat primar şi gimnazial primesc gratuit manuale şcolare.
 8. Elevii beneficiază în mod gratuit de serviciile prestate de personalul didactic şi administrativ.
 9. Elevii beneficiază de libertatea de exprimare şi informare constituindu-se în Consiliul elevilor.
 10. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de şcoală, precum şi cele care se desfăşoară în Palatele şi Cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe Inspectoratelor Şcolare cu respectarea regulamentelelor de funcţionare ale acestora.
 11. Elevilor le este garantată libertatea de asociere în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice ce se  organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu aprobat de directorul şcolii.
 12. Limitarea dreptului la reuniune poate fi făcută doar pentru a proteja ordinea publică, sănătatea şi moralitatea publică, drepturile şi libertăţile altora şi în interesul siguranţei naţionale.
 13. Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în şcoală numai cu aprobarea directorului, la cererea grupului de iniţiativă, condiţionată de acordarea de garanţii privind asigurarea securităţii persoanelor şi a bunurilor de către organizatori.
 14. În şcoală este garantată libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste sau publicaţii şcolare proprii cu condiţia de a nu afecta siguranţa naţională, ordinea publică, moralitatea, drepturile sau libertăţile cetăţeneşti.
 1. Elevii şcolii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare.
 2. Elevii au obligaţia de a efectua serviciul la poartă conformându-se atribuţiilor respective.
 3. Scările dintre parter şi etajul I, intrarea principală, nu vor fi folosite de elevi.
 4. Intrarea şi ieşirea elevilor din şcoală se va face pe poarta a doua la ciclul gimnazial şi pe poarta din spate la ciclul primar şi vor folosi în mod exclusiv aceste porţi.
 5. Respectarea normelor de igienă personală în şcoală (haine curate, unghii tăiate, păr spălat)
 6. Elevilor le este nterzis să aducă în incinta şcolii telefoane mobile.

1.Accesul în CDI:

– Accesul este permis tuturor membrilor comunităţii după orarul stabilit.
– Cadrele didactice care doresc să ţină ore la CDI trebuie să anunţe documentaristul/bibliotecara cu cel puţin o zi înainte şi să completeze planificarea de la CDI:
– Au prioritate la cărţile de pe rafturi şi la calculatoare cei care realizează referate sau alte materiale destinate şcolii.
– Spaţiul CDI este deschis pentru şedinţele comisiilor metodice şi pentru alte întrevederi legate de şcoală, în cazul în care acestea nu se suprapun peste alte activităţi.

2.Comportamentul în CDI

-Înainte de intrare se spală mâinile pentru a nu murdări materialele, apoi, la intrare, se pun în cuier hainele şi ghiozdanele.
-La CDI se poate citi de plăcere sau se pot consulta informaţii.
-Nu se mănâncă, nu se bea, nu se mestecă gumă.
-În CDI se vorbeşte în şoaptă pentru a nu deranja pe cei care studiază.
-Dacă se ia o carte din raft, se pune înapoi exact în locul de unde s-a luat.

3. Consultare şi împrumut

-Documentaristul şi bibliotecara sunt la dispoziţia tuturor vizitatorilor CDI pentru îndrumare şi asistenţă.
-La CDI se pot redacta referate, prezentări, fişe de lucru, reviste, afişe.
-Se pot împrumuta cărţi şi alte materiale pentru o perioadă de o săptămână.
-Nu se împrumută acasă dicţionare, enciclopedii, atlase, CD-uri, casete.
-În caz de nereturnare la timp a celor împrumutate, se percepe o sumă de 5 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi considerată donaţie pentru CDI.
– În caz de pierdere a unui material împrumutat se percepe o amendă de 5 ori valoarea materialului.

4. Folosirea aparaturii

– La aparatura electronică a CDI se poate avea acces doar sub îndrumarea documentaristului.
– Se pot face copii după documente sau printări la imprimantă contra unui tarif de 20 bani/faţă sau 30 bani/faţă şi verso.
– Sunt scutite de taxă documentele destinate folosirii la clasă (fişe de lucru, teste) şi planificările.
– La computere se pot accesa doar dischete, CD-uri ale C.D.I. şi programe destinate activităţii şcolare, nu jocuri sau filme (cu excepţia celor propuse de documentarist).
– La CDI nu se fac copii după CD-uri sau casete video în interes personal.
– Deteriorarea aparaturii în condiţiile nerespectării celor de mai sus, duce la acoperirea tuturor cheltuielilor de reparare şi transport de către cel implicat.

– folosirea aparatelor din sala de sport în absenţa profesorului este interzisă

– la ed. fizică elevii vor purta obligatoriu echipamentul cerut de profesor

– elevii îşi vor schimba îmbrăcămintea înainte şi după ora de ed. fizică în vestiarul special amenajat

– în vestiar băieţii vor folosi exclusiv spaţiul destinat lor iar fetele pe cel prevăzut pentru ele, fără a se deranja reciproc

– orice deteriorare sau defecţiune din incinta vestiarelor va fi remediată de către cel/cei implicaţi sau, după caz, va fi suportată de către toţi elevii

– în sala de sport se va intra numai cu încălţăminte de sport curată

– elevii vor evita comportamentul brutal, respectând partenerii de întrecere şi pe conducătorii activităţilor

– se vor respecta regulile de igienă personală

– elevii scutiţi medical de ed. fizică sunt obligaţi să prezinte profesorului certificatul medical, să asiste la lecţii şi să îndeplinească sarcinile organizatorice date de profesor

Comportamentul în clasă:

– Elevii aşteaptă în linişte profesorul, iar dacă acesta nu a intrat în clasă la 10 minute după începerea orei va fi anunţat profesorul de serviciu sau direcţiunea pentru rezolvarea problemei
– Elevii de serviciu sunt obligaţi să sesizeze în caietul existent la poartă defecţiunile existente în clasă
( tuburi fluorescente, scaune, bănci, etc.)
– La părăsirea clasei pentru ora de sport sau pentru a merge în laboratoare elevii vor stinge lumina şi vor închide toate gemurile
– Nici o încăpere nu va putea fi folosită în exclusivitate de o clasă, în cazuri bine întemeiate (reparaţii, conferinţe, oaspeţi etc.) direcţiunea va dispune de o altă repartiţie a sălilor pentru o perioadă limitată
– Elevilor li se interzice să vină la şcoală cu telefoane mobile. În caz contrar acestea se vor confisca de către cadrele didactice, se vor păstra într-un loc securizat urmând să fie înapoiate părinţilor sub semnătură. În situaţii excepţionale se permite elevilor accesul în şcoală cu telefonul mobil, cu condiţia utilizării acestuia numai în timpul pauzelor şi după informarea de către posesor a dirigintelui/profesorului.

Comportamentul în pauză

– Elevii de la ciclul primar şi gimnazial părăsesc  sălile de clasă în timpul pauzei, elevii de serviciu urmând să aerisească aceste spaţii
– Se interzice categoric staţionarea elevilor în faţa geamurilor deschise din clase şi de pe coridoare, precum şi aplecarea peste geam în afară
– În perimetrul şcolii se interzice jocul cu mingea, excepţie făcând terenurile şi sala de sport
– Se interzice urcatul pe bordura clădirii şi pe gardul şcolii

 • Se prezintă la şcoală la ora 7,45.
 • La ciclul primar serviciul pe şcoală va fi asigurat de clasele III şi IV iar la gimnaziu de toate clasele
 • Iau legătura cu cadrele didactice de serviciu şi preiau registrul şi jurnalele claselor plus clopoţelul şcolii.
 • Distribuie şi centralizează jurnalele claselor.
 • Distribuie responsabililor din fiecare clasă cutiile cu corn-lapte, în pauza stabilită pentru servirea mesei.
 • Sună pentru intrarea şi ieşirea de la ore.
 • Notează elevii întârziaţi şi le permite intrarea în şcoală numai după ce sunt legitimaţi şi notaţi în registru.
 • În timpul orelor de curs supraveghează coridoarele, curtea şcolii şi împrejurimile.
 • Verifică robinetele şi curăţenia pe coridoare.
 • Strâng hârtiile şi alte ambalaje din curtea şcolii, parcul şi străduţa şcolii.
 • Îndeplinesc mici servicii de curierat în incinta şcolii, la cererea angajaţilor unităţii.
 • Au grijă ca uşile şi ferestrele să fie închise pe durata orelor pentru a se păstra căldura şi liniştea.
 • Nu permit intrarea persoanelor străine în incinta şcolii numai după primirea  acceptului directorului sau a profesorului de serviciu, trecând în registrul de evidenţă acest lucru.
 • Anunţă imediat profesorul de serviciu sau directorul de prezenţa în şcoală a persoanelor străine.
 • Permit intrarea părinţilor în şcoală numai dacă sunt invitaţi în mod special de diriginte, învăţător sau director.
 • Permit intrarea în şcoală, cu acces la secretariat numai după notarea persoanei respective în registru.
 • Notează în registru elevii care chiulesc, stau pe coridor sau pleacă din şcoală în timpul orelor.
 • Orice persoană străină care solicită întâlnirea cu un cadru didactic sau elev, va aştepta în locul special amenajat până ce unul dintre elevii de serviciu va anunţa persoana solicitată.
 • În orice situaţie intrarea în şcoală se va face numai însoţit de un cadru didactic.
 • Elevii de serviciu nu au voie să părăsească postul sau curtea şcolii pentru aprovizionarea colegilor
 • Elevii de serviciu vor purta un semn distinctiv pe braţul stâng ( banderolă)
 • Închid cu lacăt la ora 8,00 poarta de acces a elevilor de gimnaziu şi o deschid la ora 12,45.