CONSILIUL ELEVILOR

MANCIU MARIA – cls. a VIII-a A, președinte;
CONȚIU IOANA – cls. a VIII-a B, vice-președinte;
HANZU IOANA – cls. a VII-a A, secretar.

MEMBRI:
TRIȘTIU ANA-MARIA – cls. a V-a A
PAMPU DIANA – cls. a V-a B
POPA ANDREEA – cls. a VI-a A;
SAS IONUȚ – cls. a VI-a B;
POPA FLORIAN – cls. a VII-a B;